Menü Bezárás

A Budapest Brand Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság rövidített Adatvédelmi Tájékoztatója

A Tájékoztató utolsó frissítésének dátuma: 2021. június 15.

Tartalomjegyzék

1.      Bevezető. 3

2.      Az adatkezelő meghatározása és elérhetőségei 3

3.      Személyes adatok, az érintettek és az adatkezelés fogalma. 4

4.      Személyes adatkezelésre vonatkozó elvek. 4

5.      Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az Adatkezelő és milyen célból, mennyi ideig kezeli az Ön személyes adatait?. 5

5.1.       Szolgáltatásokkal, ügyfélkezeléssel kapcsolatos adatkezelések. 5

5.1.1.        Egyszeri információkérés. 5

5.1.2.        Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás. 6

5.1.3.        Megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés. 7

5.1.4.        Hozzájáruló nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés. 8

5.1.5.        Honlapra (hello.enbudapestem.hu) történő regisztráció. 9

5.1.6.        Honlapon történő bejelentkezés. 10

5.1.7.        Szolgáltatás igénybevétele kapcsán az ügyfél és vásárlói adatok kezelése. 11

5.1.8.        Bankkártyával történő fizetés során történő adatkezelés. 13

5.2.       Marketing és piackutatás célú adatkezelési tevékenységek. 15

5.2.1.        Hírlevél küldése. 15

5.2.2.        Nyereményjáték szervezése. 16

5.3.       Kérdőív kitöltés, visszajelzés, elégedettség mérés, piackutatás. 17

5.4.       Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing. 18

6.      Informatikai jellegű adatkezelések. 20

6.1.       hello.enbudapestem.hu honlap szerverek naplózása. 20

6.2.       Sütik (cookie-k) kezelése. 21

7.      Kik kezelik az Ön adatait?. 21

8.      Kiknek továbbítjuk / fedjük fel ezeket az adatokat, azaz ad-e át, továbbít-e adatot az Adatkezelő más részére?. 21

9.      Adatvédelem.. 21

10.        Az Ön adatvédelemmel kapcsolatos jogai?. 22

11.        Panaszkezelés. 22

12.        Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok. 23

13.        Egyéb rendelkezések. 23

1.   Bevezető

A Budapest Brand Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1052 Budapest, Városház utca 9-11., cégjegyzék szám: 01-10-140962, adószám: 28748511-2-41) (a továbbiakban, mint Adatkezelő) fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy adatkezelése során az EU 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) valamint a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos leginkább lényeges szabályairól.

Jelen Tájékoztató a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A Tájékoztató és a Szabályzat teljes terjedelmében folyamatosan elérhető az adatkezelés tényleges helyszínén, a BFTK Nonprofit Kft. székhelyén (1052 Budapest, Városház utca 9-11.).

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Tájékoztató bármikori megváltoztatására, mely tényről a honlapján keresztül, az új tájékoztató közzétételével értesíti az érintetteket.

Jelen tájékoztató az alábbiakat rögzíti:

 • Adatkezelő meghatározása, elérhetőségei, az Adatkezelő általános adatvédelmi elveinek ismertetése
 • Kik az érintettek, akikről személyes adatokat gyűjtünk?
 • Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az Adatkezelő és milyen célból, mennyi ideig kezeli az Ön személyes adatait?
 • Milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről és dolgozunk fel a velünk való kapcsolattartás alatt?
 • Kik kezelik az Ön adatait?
 • Kiknek továbbítjuk / fedjük fel ezeket az adatokat, azaz ad-e át, továbbít-e adatot az Adatkezelő más részére?
 • Hogyan gondoskodik az Adatkezelő az Ön adatainak biztonságáról
 • Hogyan vesszük figyelembe az Ön adatvédelmi jogait?
 • Hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az Ön személyes adatainak kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?

2.   Az adatkezelő meghatározása és elérhetőségei

Az Adatkezelő a Budapest Brand Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Elérhetőségeink:

 • Cégnév: Budapest Brand Nonprofit Zrt.
 • Telephelye(i)nk:
  • 1052 Budapest, Sütő utca 2.
  • 1185 Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér T2A terminál 1103. és 1104.
  • 1185 Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér T2B terminál 2027 és 2027/1
  • 1146 Budapest, Olof Palme sétány 5.
 • Adószám: 28748511-2-41
 • Cégjegyzékszám: 01-10-140962
 • Általános kapcsolatfelvételre szolgáló email cím: info@budapestbrand.hu
 • Adatvédelmi Tisztviselő email címe: dpo@budapestbrand.hu
 • Honlap: www.hello.enbudapestem.hu

Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Tájékoztató tartalmát, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Tájékoztatónak és Szabályzatának minden tartalmi elemét a mindenkori hatályos, Magyarországon, valamint EU-ban érvényes jogszabályok előírásainak megfelelően alakította ki, azok elvárásainak megfelel.

3.   Személyes adatok, az érintettek és az adatkezelés fogalma

Személyes adat bármely adat vagy információ, amely alapján önállóan vagy más adatokkal, információkkal együtt közvetlenül vagy közvetve azonosítható egy konkrét személy, mint az adatkezelés során érintett.

Az érintettek tehát elsődlegesen az érdeklődők, az ügyfelek, az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyek, a saját Munkatársak, az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói. Az érintettek körei az egyes adatkezelések során pontosan meghatározásra kerültek.

Adatkezelésnek minősül a személyes adatokkal végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, tárolása, felhasználása, rendszerezése, továbbítása, módosítása, más adatokkal való összekapcsolása, törlése, megsemmisítése. Adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenységek a törvényi, jogszabályi kötelezettségeknek történő megfelelés miatti kötelező adatkezelésen kívül, összhangban a jogszabályi előírásokkal az érintett önkéntes hozzájárulásán alapulnak.

4.   Személyes adatkezelésre vonatkozó elvek

A személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek figyelembevételével kezeli Adatkezelő:

 • Az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi.
 • Az adatkezelés során érvényesül az adattakarékosság elve, mely alapján az adatkezelés célja szempontjából megfelelő és releváns kell, hogy legyen, és a szükségességre kell korlátozódjon.
 • Az adatkezelésnek pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lennie. E körben az Adatkezelő és adatfeldolgozók minden ésszerű intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a pontatlan adat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljön.
 • A személyes adatok korlátozott, a céljának eléréséhez szükséges ideig kerülnek tárolásra.
 • A személyes adatok kezelése során Adatkezelő biztosítja az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével és véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet.
 • Személyes adatot Adatkezelő csak a jelen Tájékoztatóban és a Szabályzatban meghatározott célból és módon, a Szabályzatban meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az Adatkezelés minden szakaszában megfelel ennek célnak.
 • Csak olyan személyes adatot kezel Adatkezelő, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
 • A személyes adatot Adatkezelő különösen akkor kezel, ha ez az érintett létfontosságú érdekeinek védelméhez, az érintett és az Adatkezelő között létrejött szerződés teljesítéséhez, az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.

5.   Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az Adatkezelő és milyen célból, mennyi ideig kezeli az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait az alábbi tevékenységek során kezeljük.

5.1.Szolgáltatásokkal, ügyfélkezeléssel kapcsolatos adatkezelések

5.1.1.  Egyszeri információkérés

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt kérjenek, például Adatkezelő szolgáltatásával kapcsolatosan.

Az adatkezelés jogalapja: az információkérés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.

Az érintettek köre: minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép akár telefonon, email-en, vagy Adatkezelő honlapján keresztül, és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.

A kezelt adatok köre és az felhasználásának célja:

Kezelt adatok köre adat felhasználásának célja
név azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím kapcsolattartás
kérdés tartalma válaszadás

Az adatkezelés célja: az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás az érintettel.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

 • Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon egyeztethet az Adatkezelővel az Adatkezelő szolgáltatásairól, és/vagy egyéb, kapcsolódó kérdésekről.
 • Az Adatkezelő az érintett kérdését megválaszolja és azt részére – ugyanazon az úton, ahogyan az információ kérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik – eljuttatja.
 • Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a kérdést pontosítsa, vagy azt részére megválaszolja.

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. Abban az esetben, ha az információ kéréshez és/vagy információ adáshoz joghatás fűződik, vagy az érintettet, vagy az Adatkezelőt hasonlóan jelentős mértékben érinti, Adatkezelő az adatokat a mindenkori elévülési időben kezeli.

5.1.2.  Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás

Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett vele különböző módokon és fórumokon folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tartson. Példálózó felsorolással élve ilyen az elektronikus alapú kapcsolattartás, mint az e-mail, a honlapon biztosított chat, vagy a postai úton vagy telefonon történő kapcsolattartás, tehát például érintettel folyatott levelezés Adatkezelő szolgáltatásával kapcsolatosan, vagy partneri szerződéskötést megelőző egyeztetés céljából.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Abban az esetben, ha az Adatkezelő és az érintett megállapodást kötnek egymással például az Adatkezelő valamely szolgáltatásának igénybevételéről, az adatkezelés jogalapja a továbbiakban a szerződéskötésen alapul.

Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, így a vonatkozó adatok kezelése alapulhat az érintett, harmadik személy, vagy az Adatkezelő jogos érdekén, valamint más, jogszabályokban meghatározott más jogalapon is, lehet például jogszabály alapján kötelező is (lásd a Szabályzat Jogalap, jogszerűség c. fejezetét). Adatkezelő kérés esetén tájékoztatja az érintettet, hogy mely jogalap alapján kezeli az adatait.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve egy jogi személy – társaság, szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel.

A kezelt adatok köre és felhasználásának célja:

Kezelt adatok köre adat felhasználásának célja
név azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím kapcsolattartás
kérdés, kérdés tartalma, egyéb, az érintett által megadott adat válaszadás

Az adatok kezelésének célja az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

 • Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon egyeztethet az Adatkezelővel az Adatkezelő szolgáltatásairól, és/vagy egyéb, kapcsolódó kérdésekről. A honlapon elérhető chat alkalmazás használatához érintett megadja email címét.
 • A kapcsolatfelvétel tartalma és jogszabályok, belső szabályzatok alapján az Adatkezelő megteszi a szükséges lépéseket, példálózó felsorolással élve tájékoztatja az érintettet.
 • Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a kérdést pontosítsa, vagy azt részére megválaszolja.

5.1.3.  Megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelő az egyes szolgáltatásainak nyújtását megállapodás előzetes megkötéséhez, mint feltételhez köti. A megállapodás megkötése önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelés jogalapja: megállapodás, megrendelés megkötése, vásárlás esetén az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk 1. b. pontja (az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges).

Az adatkezelés célja: az érintett azonosítása, az érintett számára megfelelő szolgáltatás nyújtása a megállapodás rendelkezéseinek megfelelően, kapcsolattartás.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatainak megadása mellett – megállapodást köt az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételére.

Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

Kezelt adatok köre és célja:

név* azonosítás
telefonszám* kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás
szolgáltatás tárgya, tartalma szerződés/megrendelés/vásárlás tartalmi eleme
díjazás szerződés/megrendelés/vásárlás tartalmi eleme
jogok és kötelezettségek szerződés/megrendelés/vásárlás tartalmi eleme

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

 • Az érintett az Adatkezelő ajánlatának elfogadásáról értesíti az Adatkezelő az Adatkezelő által biztosított, az érintett számára elérhető úton keresztül vagy módon.
 • Adatkezelő az érintettel közösen kidolgozza a szolgáltatásra vonatkozó megállapodás részleteit, figyelemmel az elfogadott ajánlat tartalmára.
 • Érintett adatait a megállapodás létrehozásához az Adatkezelő számára megadja, önkéntesen és befolyásmentesen a megállapodást megköti az Adatkezelővel.
 • Adatkezelő a megállapodást az erre rendszeresített elektronikus és/vagy papír alapú nyilvántartási rendszerben rögzíti.
 • Adatkezelő érintettet a teljesítése folyamatában értesítheti a teljesítés egyes lépéseiről.
 • Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy megadott elérhetőségén keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen a teljesítés részleteinek egyeztetésével, és/vagy kapcsolódó kérdésekkel kapcsolatban.
 • A megállapodásban az érintett és Adatkezelő megállapodhatnak abban, hogy a szolgáltatás során létrejövő kép- vagy kép- és hanganyagot, amely adatról az érintett felismerhető, az Adatkezelő közösségi oldalán, a weboldalán vagy egyéb felületen felhasználja saját reklám vagy marketing céljából. Ebben az esetben az érintett hozzájáruló nyilatkozatát visszavonhatja, és az adatokat az Adatkezelőnek törölnie kell a visszavonás alapján, de figyelemmel kell lenni a vonatkozó megállapodás egyéb, esetleg korlátozó, rendelkezéseire is.

5.1.4.  Hozzájáruló nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelő az érintettektől papír alapú vagy elektronikus hozzájáruló nyilatkozatot kér az adataik megismeréséhez, kezeléséhez, adott esetben továbbításához. A hozzájáruló nyilatkozat adása önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelés célja: a hozzájáruló nyilatkozatok kezelése az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága, valamint a hozzájárulás teljesítése szempontjából szükséges (elszámoltathatóság elve), valamint kapcsolattartás.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az Adatkezelő számára.

Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, vagy ilyen jogviszony nem jött létre, akkor az érintett kérésére törlésig.

Kezelt adatok köre és célja:

név azonosítás
szül. hely, idő azonosítás
hozzájárulási nyilatkozatban megjelölt adat hozzájárulás teljesítéséhez szükséges

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

 • Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon járul hozzá az adatok kezeléséhez.
 • Példálózó felsorolással élve az érintett elektronikusan a weboldalon, vagy papír alapon adja meg előzetes hozzájárulását az adatok kezeléséhez.
 • Adatkezelő a hozzájáruló nyilatkozatokat papír alapon vagy elektronikus úton letárolja és kezeli későbbi visszakereshetőség és bizonyíthatóság okán. A hozzájáruló nyilatkozatokat zártan kezeli az Adatkezelő.

5.1.5.  Honlapra (hello.enbudapestem.hu) történő regisztráció

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy honlapjára regisztráljanak, megkönnyítve a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételének folyamatát. A regisztráció önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelés célja: az érintett adatinak rögzítése, jogosultságainak, kedvezményeinek, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a szolgáltatások igénybevételének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő honlapjára önkéntesen, személyes adatainak megadásával regisztrál.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

A kezelt adatok köre és célja:

e-mail cím kapcsolattartás/belépéshez szükséges információ az e-mail címre kerül továbbításra, így azonosítást is szolgálja
jelszó azonosítás/későbbi belépéshez szükséges
hírlevélre feliratkozás jelzése hírlevél küldéshez kerül felhasználásra
ÁSZF elfogadásának jelzése ÁSZF kötelező erejének kikényszeríthetősége során kerül felhasználásra.
Adatkezelési tájékoztató, Adatvédelmi Szabályzat elfogadásának jelzése Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat továbbá az ÁSZF kötelező erejének kikényszeríthetősége során kerül felhasználásra.

A honlapra történő regisztráció és az adatok feldolgozását az ezzel a feladattal megbízott, Adatfeldolgozó teszi meg az Adatkezelő nevében és javára, vonatkozó szerződés alapján.

Adatfeldolgozó Neve: Art-Gym Kft.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: azonosítás, kapcsolattartás
Székhely: 1171 Budapest, Rákoskert sugárút 5.
Email:  
Adatfeldolgozás helye (cím v. webcím): BIX, Victor Hugo utca 18-22, Budapest.
Adatfeldolgozási technológia: informatikai rendszerrel

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

5.1.6.  Honlapon történő bejelentkezés

Felhasználó a regisztrációt követően, Ajánlatkérő honlapján bejelentkezhet. A bejelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelés célja: a honlapra bejelentkező érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, korábban megadott adatainak – szükség szerinti – módosítása, webshop-ban történő vásárlás lehetővé tétele, valamint kapcsolattartás.

Az érintettek köre: Miden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára korábban regisztrált, és oda önkéntesen, személyes adatainak megadásával belép.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

A kezelt adatok köre és célja:

e-mail cím azonosítás bejelentkezéshez
jelszó azonosítás bejelentkezéshez

vagy

Facebook felhasználónév és azonosítás bejelentkezéshez
jelszó azonosítás bejelentkezéshez

vagy

Google+ felhasználónév és azonosítás bejelentkezéshez
Google+ belépési jelszó azonosítás bejelentkezéshez

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

5.1.7.  Szolgáltatás igénybevétele kapcsán az ügyfél és vásárlói adatok kezelése

Adatkezelő honlapján, vagy telefonos ügyfélszolgálatán keresztül lehetőséget biztosít vásárlói számára vásárlói kosár összeállítására, szolgáltatások (Budapest Card) megrendelésére, az áruk és szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, valamint Adatkezelő jogos érdeke, mert az adatkezelés a vásárlói megrendelés/szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], a Számv. tv.169. § (2) bekezdése.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve egy jogi személy – társaság, szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe veszi, példálózó felsorolással élve, Adatkezelő honlapján keresztül szolgáltatás(oka)t és/vagy más árucikke(ke)t rendel.

A kezelt adatok köre és felhasználásának célja:

Kezelt adatok köre honlapon történő regisztáció esetén adat felhasználásának célja
vezetéknév, keresztnév, felhasználónév a honlapon azonosítás
Születési idő (év, hónap, nap), életkor (korcsoport) azonosítás vásárlás/szolgáltatás teljesítése – Budapest Card és Hello Budapest kártya esetén
e-mail cím kapcsolattartás
Telefonszám kapcsolattartás vásárlás során
Számlázási adatok (számlázási név, cím, adószám) számla készítése
Facebook-on használt email cím amennyiben a regisztrációhoz/belépéshez a felhasználó a Facebook belépési lehetőséget használja) azonosítás
Vásárló Facebook-on kitöltött adatlapjának nyilvános, és ismerősök számára elérhető adatai statisztikák
Google szolgáltatás során használt email cím amennyiben a regisztrációhoz/belépéshez a felhasználó a Google+ belépési lehetőséget használja) azonosítás
Vásárló Google fiókjának kitöltött adatlapjának nyilvánosan elérhető adatai statisztikák
Vásárolt termékek megnevezése, darabszáma vásárlás/szolgáltatás teljesítése vásárlási szokások statisztikai elemzése, profil alkotás
Bankkártya adatok fizetés
Általános Szerződési Feltételek elfogadásának igazolása szerződés/megrendelés/vásárlás kötelező tartalmi eleme

Az adatok kezelésének célja: Adatkezelő szolgáltatásán (honlap) keresztül történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, vásárlók célzottabb kiszolgálása.

Bankkártyás fizetés esetén a bankkártya és a bankkártyával történő fizetési tranzakció adatait a Global Payments Europe, s.r.o. (V Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Prague 10, Czech Republic, company ID No.: 27088936, DIČ: CZ27088936) kezeli

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

 • Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül igénybe veszi Adatkezelő szolgáltatását, példálózó felsorolással élve Budapest Card terméket és/vagy más áru(ka)t rendel Adatkezelőtől.
 • Adatkezelő a rendelés alapján az Általános Szerződési Feltételei mentén szolgáltat.
 • A vásárlási folyamat során a vásárlói szokások elemzése is megtörténik, ezáltal a vásárlási szokások elemzésre kerülnek. A vásárlási szokások elemzése során alkalmazott logika: az érintett által megadott személyes adatok, a földrajzi lokáció, külső tényezők (pl. időjárás, napszak) valamint a megvalósított felhasználói aktivítás adatai kerülnek felhasználásra.

Adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán történik.

A profilalkotás érintettre gyakorolt hatása: az egyes felhasználók részére eltérő, személyre szóló, hozzájárulás esetén marketing tartalmú üzenetek megjeleníthetősége.

Érintett a GDPR 22. cikk (3) bekezdése alapján kérhet emberi beavatkozást az adatkezelő részéről; kifejezheti álláspontját; kifogást nyújthat be a döntéssel szemben.

Adattovábbítások:

 • Bankkártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja a Global Payments Europe, s.r.o. (V Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Prague 10, Czech Republic, company ID No.: 27088936, DIČ: CZ27088936) felé.
 • Vásárolt termékek átvétele kapcsán Adatkezelő telephelyei, valamint szerződéses szállító partnerei felé. A lehetséges átvételi pontok és szerződéses partnerek listája a termékek vásárlása során megtekinthetők, illetve kötelezően kiválasztásra kerülnek Adatkezelő honlapján.

Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

5.1.8.  Bankkártyával történő fizetés során történő adatkezelés

Adatkezelő nem kezel a fizetéssel kapcsolatos adatokat, a fizetéshez a Global Payments Europe, s.r.o GP webpay – 3D Secure fizetési portál szolgáltatást veszi igénybe, mely során a bankkártya és a fizetési tranzakció adatai nem az Adatkezelő informatikai rendszerében tárolódnak.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés önkéntes hozzájárulása, továbbá az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja]

Az Érintettek köre: minden természetes személy, aki az Adatkezelőnél megrendelést adott le, és bankkártyás fizetéssel teljesíti a megrendelés ellenértékét.

A kezelt adatok köre: A termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás, mint adatkezelési cél megvalósulásával összefüggésben lebonyolított vásárlásokkal kapcsolatos adatok a Global Payments Europe, s.r.o GP webpay – 3D Secure fizetési portál bankkártya elfogadói hálózatán keresztül, a tranzakció pénzügyi lebonyolítása, a tranzakció biztonság és a tranzakciók nyomon követése céljából kerülnek továbbításra. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, fizetési tranzakcióval kapcsolatos adatok. Az online fizetés céljából kezelt személyes adatok: bankkártyaadatok*. A fizetéssel kapcsolatos adatokat Adatkezelő nem tárolja, az közvetlen kerül megadásra a fizetéshez, melyhez csak a Global Payments Europe, s.r.o fér hozzá.

Amennyiben a *-gal megjelölt adatok közlése elmarad, úgy az Adatkezelő, és az Érintett között nem jön létre szerződéses jogviszony, mivel az adatkezelők nem tudják a fizetést lebonyolítani.

Az adatkezelés célja: a megrendelés kifizetése.

Az adatkezelés időtartama: a szolgáltatás teljesítését követő 8 év.

Az adatkezelési folyamat: a Megrendelő Adatkezelő honlapján rögzíti megrendelését, és a megrendelés kifizetéséhez szükséges adatokat.

Az adatkezelés módja: elektronikusan

Az adatok forrása: az érintettől közvetlenül

Adatfeldolgozó igénybevétele: az online fizetéshez az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe: Global Payments Europe, s.r.o. (V Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Prague 10, Czech Republic, company ID No.: 27088936, DIČ: CZ27088936)

5.2.Marketing és piackutatás célú adatkezelési tevékenységek

5.2.1.  Hírlevél küldése

Érintett a honlapon, vagy a szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más módon a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre.

Az adatkezelés jogalapja: a hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

A kezelt adatok köre és célja:

név azonosítás
e-mail cím hírlevél kiküldése

Az adatkezelés célja: A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.

Adatfeldolgozó igénybevétele: Adatkezelő a Hírlevél küldéssel kapcsolatos személyes adatok feldolgozásához Adatfeldolgozót vesz igénybe:

Adatfeldolgozó neve: The Rocket Science Group LLC. (Mailchimp)
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Hírlevél kiküldése, hírlevél feliratkozók adatbázisának tárolása, kezelése
Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
Adatfeldolgozási technológia: informatikai rendszerrel
Adatkezelési tájékoztató elérhetősége https://mailchimp.com/legal/privacy/
Adatfeldolgozó Neve: SG NEXT Consultancy Kft.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: azonosítás, kapcsolattartás
Székhely: 1171 Budapest, Rákoskert sugárút 5.
Email:  
Adatfeldolgozás helye (cím v. webcím): BIX, Victor Hugo utca 18-22, Budapest.
Adatfeldolgozási technológia: informatikai rendszerrel

Hírlevél kiküldését az ezzel a feladattal megbízott, a fent meghatározott adatfeldolgozó teszi meg az Adatkezelő nevében és javára, vonatkozó szerződés alapján.

Az adatkezelési folyamat:

 • Adatkezelő honlapján lehetőséget biztosít érintettnek, hogy az általa kiküldött hírlevelekre az érintett email címének megadásával, valamint az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak megismerésének igazolásával feliratkozzon.
 • A közösségi oldalakon, különösen Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat. A közösségi oldalak hírfolyamairól, le- és feliratkozásokról, az adott közösségi oldal adatkezeléséről a közösségi oldalon tájékozódhat.

Az adatkezelés módja: informatikai rendszerrel, elektronikusan történik.

Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az info@budapestbrand.hu vagy a hirlevel@budapestbrand.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján. Az érintett postai úton a Budapest Brand Nonprofit Zrt. Marketing osztályának címezve a 1052 Budapest, Városház utca 9-11. címre küldött levél útján iratkozhat le a hírlevélről.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy ha érintett további hozzájárulást nem ad.

Az Adatkezelő, és az Adatkezelő adatfeldolgozója kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról.

Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az Adatkezelő törli az adatállományból.

Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát vezet.

5.2.2.  Nyereményjáték szervezése

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával nyereményjátékon vegyenek részt az adott nyereményjátékra vonatkozó szabályok alapján. Az aktuális nyereményjáték(ok) és a vonatkozó játékszabály(ok), feltételek Adatkezelő honlapján, vagy az adott nyereményjáték honlapján, vagy helyszínén érhetőek el.

Az adatkezelés jogalapja: a nyereményjátékban történő részvétel önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden 16 életévét betöltött természetes személy, aki az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékon adatinak megadásával részt kíván venni.

A kezelt adatok köre és céljai:

név azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím kapcsolattartás
Lakcím kapcsolattartás

Az adatkezelés célja az érintettek azonosítása a sorsolás során, valamint a kapcsolattartás.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

 • Az érintett – a nyereményjáték szabályai szerint – adatainak megadásával jelentkezhet a nyereményjátékra.
 • Adatkezelő a nyereményjáték szabályai szerint elektronikusan és/vagy papír alapon rögzíti az adatokat és végrehajtja a sorsolást.
 • Adatkezelő a nyerteseket a megadott elérhetőségeiken kiértesíti.
 • Adatkezelő az adott játékszabály szerint, a nyertesek neveit a honlapján elérhetővé teheti más érintettek, valamint harmadik személyek számára, ezért felhívja az érintettek figyelmét, hogy ennek tudatában mérlegeljék a nyereményjátékon történő részvétel lehetőségét.
 • Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy megadott elérhetőségein keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy őt a nyereményjáték esetleges ellehetetlenüléséről tájékoztassa, vagy a nyeremény átvételét pontosítsa, érintett esetleges panaszát megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos egyéb lépéseket tegyen.

Adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.

5.3.Kérdőív kitöltés, visszajelzés, elégedettség mérés, piackutatás

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával elégedettségi, piackutatás célú, vagy más, például nyereményjátékhoz kapcsolódó kérdőívet töltsenek ki, melyen visszajelzést adnak.

Az adatkezelés jogalapja: a kérdőívek kitöltése önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: minden 16 életévét betöltött természetes személy, aki az Adatkezelő által megküldött, vagy Adatkezelő honlapján megjelentetett kérdőív kitöltésében adatainak megadásával részt kíván venni.

A kezelt adatok köre és céljai:

név azonosítás
e-mail cím kapcsolattartás

Az adatkezelés célja az érintettek azonosítása a kérdőívet kitöltők között rendezett sorsolás során, valamint a kapcsolattartás.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

 • Az érintett – email címének megadásával tölti ki a kérdőívet, így az email címének megadásával jelentkezik a kérdőívhez kapcsolt nyereményjátékra.
 • Adatkezelő elektronikusan és/vagy papír alapon rögzíti az adatokat.
 • Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy megadott elérhetőségein keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen.

Adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év, egyéb esetekben 2 év.

Az adatkezelés módja: informatikai rendszerrel, elektronikusan történik.

Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

5.4.Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing

Adatkezelő elérhető az alábbi közösségi oldalakon:

Facebook-on:

https://www.facebook.com/visitbudapest/

https://www.facebook.com/latogass.budapestre/ https://www.facebook.com/budapestchristmasfair/

https://www.facebook.com/budapestspringfair/ https://www.facebook.com/budapesti.fesztivalkozpont/

Instagramon:

https://www.instagram.com/budapest_official/

Twitteren:

https://twitter.com/visitbudapest?lang=en

LinkedInen:

https://www.linkedin.com/company/budapest-festival-and-tourism-centre-ltd/

A közösségi oldalak, azon belül is különösen a fenti elérhetőségek használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelés célja: a közösségi portálokon történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja Adatkezelő honlapján található tartalmak, új hírek közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.

Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

Kezelt adatok köre és célja:

érintett publikus neve azonosítás
publikus fotója azonosítás
publikus e-mail címe kapcsolattartás
érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete kapcsolattartás, válaszadás alapja
érintett általi értékelés, vagy más művelet eredménye minőségjavítás, vagy egyéb művelet célja

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

 • Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.
 • Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.
 • Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi.
 • Adatkezelő közösségi oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a közösségi oldalait összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal az adott közösségi portálok szabályai szerint, így az adott közösségi oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.
 • Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a www.facebook.com címen kaphat.

6.   Informatikai jellegű adatkezelések

6.1.hello.enbudapestem.hu honlap szerverek naplózása

Adatkezelő honlapjának biztonságos és üzemfolytonos működtetése céljából felhasználói adatokat rögzít, melyek elemzésével az adott felhasználó azonosíthatóvá válhat.

A honlap böngészése felhasználói regisztráció, vagy vásárlás lebonyolítása nélkül az érintett azonosítására közvetlenül alkalmas adatokat nem rögzít.

Az adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdeke. [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja], illetve a 2001. évi CVIII. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

Az Érintettek köre: Azon érintettek, akik Adatkezelő hello.enbudapestem.hu címen elérhető honlapját böngészik.

A kezelt adatok köre és céljai:

IP cím, operációs rendszer és internet böngésző adatai, honlap meglátogatásának ideje, honlapon eltöltött időtartam. informatikai üzemeltetés biztosítása, szolgáltatásnyújtás

Az adatkezelés célja: Adatkezelő honlapjának biztonságos és üzemfolytonos működtetése

Az adatkezelés időtartama: egy év

Az adatkezelés módja: informatikai rendszerrel, elektronikusan, automatizáltan történik.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán nem történik.

Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Adatfeldolgozó Neve: SG NEXT Consultancy Kft.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: azonosítás, kapcsolattartás
Székhely: 1171 Budapest, Rákoskert sugárút 5.
Email:  
Adatfeldolgozás helye (cím v. webcím): BIX, Victor Hugo utca 18-22, Budapest.
Adatfeldolgozási technológia: informatikai rendszerrel

6.2.Sütik (cookie-k) kezelése

A sütik kezelésére Adatkezelő süti tájékoztatójában foglaltak az irányadók.

7.   Kik kezelik az Ön adatait?

Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.

8.   Kiknek továbbítjuk / fedjük fel ezeket az adatokat, azaz ad-e át, továbbít-e adatot az Adatkezelő más részére?

Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt az alábbiakban meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.

Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait Partnerei számára akkor továbbíthatja, ha ha az adatkezelés jogalapja tisztázott (pl. érintett előzetesen és önkéntesen hozzájárult) ÉS az adat az adatkezeléshez szükséges.

Adatkezelő adatfeldolgozó partnereit az egyes adatkezelési tevékenységek leírása során tüntettük fel.

9.   Adatvédelem

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.

Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
 • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

10.Az Ön adatvédelemmel kapcsolatos jogai?

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.

Ön bármikor jogosult:

 • tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről,
 • kérni személyes adatai helyesbítését,
 • kérni személyes adatai kezelésének korlátozását (visszavonni hozzájárulását egyes adatkezelésekhez vagy az igényelt kapcsolattartási formát megváltoztatni),
 • kérni személyes adatai törlését (teljes egészében visszavonni adatkezelési hozzájárulását),

Jogai gyakorlásához forduljon Társaságunk adatvédelmi kapcsolattartójához.

Ön tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. Társaságunk a megkeresésére 30 napon belül, írásban válaszol.

Ön bármikor korlátozás nélkül írásban részben vagy egészében visszavonhatja a már megadott adatkezelési hozzájárulását, indoklás nélkül. Társaságunk a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítését követően 15 munkanapon belül gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából a visszavonással érintett személyes adatokat. Ez alól kivételt képeznek azok a személyes adatok, amelyeket a fentiek szerint Társaságunk a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából kezel.

11. Panaszkezelés

Ön bármikor panasszal élhet az adatkezeléssel kapcsolatban Társaságunk adatvédelmi kapcsolattartójánál. Társaságunk adatvédelmi kapcsolattartójának elérhetőségeit jelen Tájékoztató 1. Az adatkezelő meghatározása és elérhetőségei pontjában találja. Az adatvédelmi kapcsolattartó a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja a hozzá érkezett panaszokat, szükség szerint intézkedik, és a kivizsgálás eredményéről és megtett intézkedésekről Önt.

Bár Társaságunk mindent megtesz adatainak megfelelő kezelése érdekében, de amennyiben Ön nem ért egyet Társaságunk vizsgálatának eredményével, intézkedésével, vagy egyébként úgy véli, hogy személyes adatainak kezelésével összefüggésben jogsérelem éri, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11..; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; web: http://naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat (ideértve az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszéket).

Javasoljuk, hogy panaszát vagy megkeresését közvetlenül Társaságunkhoz küldje el, elérhetőségeink valamelyikén, hogy az esetleges problémát mihamarabb orvosolhassa.

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. Levélcím: 1525. Pf. 75. Tel: (06 1) 457 7100 Fax: (06 1) 356 5520, E-mail: info@nmhh.hu) fordulhat.

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

12.Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok

Az adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó hatályos hazai és Európai Uniós jogszabályokkal és rendelkezésekkel, ideértve, de nem kizárólagosan az alábbi jogszabályokat:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység egyes korlátairól (Grt.)
 • 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.)
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)

13.Egyéb rendelkezések

Adatkezelő jelen tájékoztatóban azon adatkezelési folyamatokat mutatta be, amelyek a honlapja használata során történő kapcsolatfelvételre, szolgáltatás igénybevételére jellemzőek. Adatkezelő ezen felül is kezel személyes adatokat, munkaviszony létesítéséhez, munkáltatáshoz, partneri kapcsolatok létesítéséhez, valamint egyéb ügyfélkapcsolati célokból.

Amennyiben Ön munkavállalónk, vagy nyitott pozícióra jelentkezik, vagy egyéb célból szeretné megismerni cégünk teljes adatkezelési tevékenységét, kérjük, hogy az I. pontban megjelölt elérhetőségeinken vegyék fel velünk a kapcsolatot.

A Tájékoztatóban nem meghatározott adatkezelésekről az adott adatkezelés során a személyes adat felvételét megelőzően ad Társaságunk tájékoztatást.

Jogszabályi felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik Adatkezelőt. Ilyen esetben Adatkezelő – amennyiben az adatot igénylő a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A Budapest Brand Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

rövidített Adatvédelmi Tájékoztatója

A Tájékoztató utolsó frissítésének dátuma: 2021. június 15.

Tartalomjegyzék

1.      Bevezető. 3

2.      Az adatkezelő meghatározása és elérhetőségei 3

3.      Személyes adatok, az érintettek és az adatkezelés fogalma. 4

4.      Személyes adatkezelésre vonatkozó elvek. 4

5.      Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az Adatkezelő és milyen célból, mennyi ideig kezeli az Ön személyes adatait?. 5

5.1.       Szolgáltatásokkal, ügyfélkezeléssel kapcsolatos adatkezelések. 5

5.1.1.        Egyszeri információkérés. 5

5.1.2.        Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás. 6

5.1.3.        Megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés. 7

5.1.4.        Hozzájáruló nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés. 8

5.1.5.        Honlapra (hello.enbudapestem.hu) történő regisztráció. 9

5.1.6.        Honlapon történő bejelentkezés. 10

5.1.7.        Szolgáltatás igénybevétele kapcsán az ügyfél és vásárlói adatok kezelése. 11

5.1.8.        Bankkártyával történő fizetés során történő adatkezelés. 13

5.2.       Marketing és piackutatás célú adatkezelési tevékenységek. 15

5.2.1.        Hírlevél küldése. 15

5.2.2.        Nyereményjáték szervezése. 16

5.3.       Kérdőív kitöltés, visszajelzés, elégedettség mérés, piackutatás. 17

5.4.       Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing. 18

6.      Informatikai jellegű adatkezelések. 20

6.1.       hello.enbudapestem.hu honlap szerverek naplózása. 20

6.2.       Sütik (cookie-k) kezelése. 21

7.      Kik kezelik az Ön adatait?. 21

8.      Kiknek továbbítjuk / fedjük fel ezeket az adatokat, azaz ad-e át, továbbít-e adatot az Adatkezelő más részére?. 21

9.      Adatvédelem.. 21

10.        Az Ön adatvédelemmel kapcsolatos jogai?. 22

11.        Panaszkezelés. 22

12.        Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok. 23

13.        Egyéb rendelkezések. 23

1.   Bevezető

A Budapest Brand Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1052 Budapest, Városház utca 9-11., cégjegyzék szám: 01-10-140962, adószám: 28748511-2-41) (a továbbiakban, mint Adatkezelő) fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy adatkezelése során az EU 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) valamint a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos leginkább lényeges szabályairól.

Jelen Tájékoztató a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A Tájékoztató és a Szabályzat teljes terjedelmében folyamatosan elérhető az adatkezelés tényleges helyszínén, a BFTK Nonprofit Kft. székhelyén (1052 Budapest, Városház utca 9-11.).

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Tájékoztató bármikori megváltoztatására, mely tényről a honlapján keresztül, az új tájékoztató közzétételével értesíti az érintetteket.

Jelen tájékoztató az alábbiakat rögzíti:

 • Adatkezelő meghatározása, elérhetőségei, az Adatkezelő általános adatvédelmi elveinek ismertetése
 • Kik az érintettek, akikről személyes adatokat gyűjtünk?
 • Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az Adatkezelő és milyen célból, mennyi ideig kezeli az Ön személyes adatait?
 • Milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről és dolgozunk fel a velünk való kapcsolattartás alatt?
 • Kik kezelik az Ön adatait?
 • Kiknek továbbítjuk / fedjük fel ezeket az adatokat, azaz ad-e át, továbbít-e adatot az Adatkezelő más részére?
 • Hogyan gondoskodik az Adatkezelő az Ön adatainak biztonságáról
 • Hogyan vesszük figyelembe az Ön adatvédelmi jogait?
 • Hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az Ön személyes adatainak kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?

2.   Az adatkezelő meghatározása és elérhetőségei

Az Adatkezelő a Budapest Brand Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Elérhetőségeink:

 • Cégnév: Budapest Brand Nonprofit Zrt.
 • Telephelye(i)nk:
  • 1052 Budapest, Sütő utca 2.
  • 1185 Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér T2A terminál 1103. és 1104.
  • 1185 Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér T2B terminál 2027 és 2027/1
  • 1146 Budapest, Olof Palme sétány 5.
 • Adószám: 28748511-2-41
 • Cégjegyzékszám: 01-10-140962
 • Általános kapcsolatfelvételre szolgáló email cím: info@budapestbrand.hu
 • Adatvédelmi Tisztviselő email címe: dpo@budapestbrand.hu
 • Honlap: www.hello.enbudapestem.hu

Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Tájékoztató tartalmát, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Tájékoztatónak és Szabályzatának minden tartalmi elemét a mindenkori hatályos, Magyarországon, valamint EU-ban érvényes jogszabályok előírásainak megfelelően alakította ki, azok elvárásainak megfelel.

3.   Személyes adatok, az érintettek és az adatkezelés fogalma

Személyes adat bármely adat vagy információ, amely alapján önállóan vagy más adatokkal, információkkal együtt közvetlenül vagy közvetve azonosítható egy konkrét személy, mint az adatkezelés során érintett.

Az érintettek tehát elsődlegesen az érdeklődők, az ügyfelek, az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyek, a saját Munkatársak, az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói. Az érintettek körei az egyes adatkezelések során pontosan meghatározásra kerültek.

Adatkezelésnek minősül a személyes adatokkal végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, tárolása, felhasználása, rendszerezése, továbbítása, módosítása, más adatokkal való összekapcsolása, törlése, megsemmisítése. Adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenységek a törvényi, jogszabályi kötelezettségeknek történő megfelelés miatti kötelező adatkezelésen kívül, összhangban a jogszabályi előírásokkal az érintett önkéntes hozzájárulásán alapulnak.

4.   Személyes adatkezelésre vonatkozó elvek

A személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek figyelembevételével kezeli Adatkezelő:

 • Az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi.
 • Az adatkezelés során érvényesül az adattakarékosság elve, mely alapján az adatkezelés célja szempontjából megfelelő és releváns kell, hogy legyen, és a szükségességre kell korlátozódjon.
 • Az adatkezelésnek pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lennie. E körben az Adatkezelő és adatfeldolgozók minden ésszerű intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a pontatlan adat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljön.
 • A személyes adatok korlátozott, a céljának eléréséhez szükséges ideig kerülnek tárolásra.
 • A személyes adatok kezelése során Adatkezelő biztosítja az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével és véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet.
 • Személyes adatot Adatkezelő csak a jelen Tájékoztatóban és a Szabályzatban meghatározott célból és módon, a Szabályzatban meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az Adatkezelés minden szakaszában megfelel ennek célnak.
 • Csak olyan személyes adatot kezel Adatkezelő, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
 • A személyes adatot Adatkezelő különösen akkor kezel, ha ez az érintett létfontosságú érdekeinek védelméhez, az érintett és az Adatkezelő között létrejött szerződés teljesítéséhez, az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.

5.   Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az Adatkezelő és milyen célból, mennyi ideig kezeli az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait az alábbi tevékenységek során kezeljük.

5.1.Szolgáltatásokkal, ügyfélkezeléssel kapcsolatos adatkezelések

5.1.1.  Egyszeri információkérés

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt kérjenek, például Adatkezelő szolgáltatásával kapcsolatosan.

Az adatkezelés jogalapja: az információkérés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.

Az érintettek köre: minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép akár telefonon, email-en, vagy Adatkezelő honlapján keresztül, és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.

A kezelt adatok köre és az felhasználásának célja:

Kezelt adatok köre adat felhasználásának célja
név azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím kapcsolattartás
kérdés tartalma válaszadás

Az adatkezelés célja: az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás az érintettel.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

 • Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon egyeztethet az Adatkezelővel az Adatkezelő szolgáltatásairól, és/vagy egyéb, kapcsolódó kérdésekről.
 • Az Adatkezelő az érintett kérdését megválaszolja és azt részére – ugyanazon az úton, ahogyan az információ kérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik – eljuttatja.
 • Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a kérdést pontosítsa, vagy azt részére megválaszolja.

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. Abban az esetben, ha az információ kéréshez és/vagy információ adáshoz joghatás fűződik, vagy az érintettet, vagy az Adatkezelőt hasonlóan jelentős mértékben érinti, Adatkezelő az adatokat a mindenkori elévülési időben kezeli.

5.1.2.  Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás

Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett vele különböző módokon és fórumokon folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tartson. Példálózó felsorolással élve ilyen az elektronikus alapú kapcsolattartás, mint az e-mail, a honlapon biztosított chat, vagy a postai úton vagy telefonon történő kapcsolattartás, tehát például érintettel folyatott levelezés Adatkezelő szolgáltatásával kapcsolatosan, vagy partneri szerződéskötést megelőző egyeztetés céljából.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Abban az esetben, ha az Adatkezelő és az érintett megállapodást kötnek egymással például az Adatkezelő valamely szolgáltatásának igénybevételéről, az adatkezelés jogalapja a továbbiakban a szerződéskötésen alapul.

Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, így a vonatkozó adatok kezelése alapulhat az érintett, harmadik személy, vagy az Adatkezelő jogos érdekén, valamint más, jogszabályokban meghatározott más jogalapon is, lehet például jogszabály alapján kötelező is (lásd a Szabályzat Jogalap, jogszerűség c. fejezetét). Adatkezelő kérés esetén tájékoztatja az érintettet, hogy mely jogalap alapján kezeli az adatait.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve egy jogi személy – társaság, szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel.

A kezelt adatok köre és felhasználásának célja:

Kezelt adatok köre adat felhasználásának célja
név azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím kapcsolattartás
kérdés, kérdés tartalma, egyéb, az érintett által megadott adat válaszadás

Az adatok kezelésének célja az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

 • Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon egyeztethet az Adatkezelővel az Adatkezelő szolgáltatásairól, és/vagy egyéb, kapcsolódó kérdésekről. A honlapon elérhető chat alkalmazás használatához érintett megadja email címét.
 • A kapcsolatfelvétel tartalma és jogszabályok, belső szabályzatok alapján az Adatkezelő megteszi a szükséges lépéseket, példálózó felsorolással élve tájékoztatja az érintettet.
 • Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a kérdést pontosítsa, vagy azt részére megválaszolja.

5.1.3.  Megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelő az egyes szolgáltatásainak nyújtását megállapodás előzetes megkötéséhez, mint feltételhez köti. A megállapodás megkötése önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelés jogalapja: megállapodás, megrendelés megkötése, vásárlás esetén az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk 1. b. pontja (az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges).

Az adatkezelés célja: az érintett azonosítása, az érintett számára megfelelő szolgáltatás nyújtása a megállapodás rendelkezéseinek megfelelően, kapcsolattartás.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatainak megadása mellett – megállapodást köt az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételére.

Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

Kezelt adatok köre és célja:

név* azonosítás
telefonszám* kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás
szolgáltatás tárgya, tartalma szerződés/megrendelés/vásárlás tartalmi eleme
díjazás szerződés/megrendelés/vásárlás tartalmi eleme
jogok és kötelezettségek szerződés/megrendelés/vásárlás tartalmi eleme

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

 • Az érintett az Adatkezelő ajánlatának elfogadásáról értesíti az Adatkezelő az Adatkezelő által biztosított, az érintett számára elérhető úton keresztül vagy módon.
 • Adatkezelő az érintettel közösen kidolgozza a szolgáltatásra vonatkozó megállapodás részleteit, figyelemmel az elfogadott ajánlat tartalmára.
 • Érintett adatait a megállapodás létrehozásához az Adatkezelő számára megadja, önkéntesen és befolyásmentesen a megállapodást megköti az Adatkezelővel.
 • Adatkezelő a megállapodást az erre rendszeresített elektronikus és/vagy papír alapú nyilvántartási rendszerben rögzíti.
 • Adatkezelő érintettet a teljesítése folyamatában értesítheti a teljesítés egyes lépéseiről.
 • Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy megadott elérhetőségén keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen a teljesítés részleteinek egyeztetésével, és/vagy kapcsolódó kérdésekkel kapcsolatban.
 • A megállapodásban az érintett és Adatkezelő megállapodhatnak abban, hogy a szolgáltatás során létrejövő kép- vagy kép- és hanganyagot, amely adatról az érintett felismerhető, az Adatkezelő közösségi oldalán, a weboldalán vagy egyéb felületen felhasználja saját reklám vagy marketing céljából. Ebben az esetben az érintett hozzájáruló nyilatkozatát visszavonhatja, és az adatokat az Adatkezelőnek törölnie kell a visszavonás alapján, de figyelemmel kell lenni a vonatkozó megállapodás egyéb, esetleg korlátozó, rendelkezéseire is.

5.1.4.  Hozzájáruló nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelő az érintettektől papír alapú vagy elektronikus hozzájáruló nyilatkozatot kér az adataik megismeréséhez, kezeléséhez, adott esetben továbbításához. A hozzájáruló nyilatkozat adása önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelés célja: a hozzájáruló nyilatkozatok kezelése az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága, valamint a hozzájárulás teljesítése szempontjából szükséges (elszámoltathatóság elve), valamint kapcsolattartás.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az Adatkezelő számára.

Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, vagy ilyen jogviszony nem jött létre, akkor az érintett kérésére törlésig.

Kezelt adatok köre és célja:

név azonosítás
szül. hely, idő azonosítás
hozzájárulási nyilatkozatban megjelölt adat hozzájárulás teljesítéséhez szükséges

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

 • Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon járul hozzá az adatok kezeléséhez.
 • Példálózó felsorolással élve az érintett elektronikusan a weboldalon, vagy papír alapon adja meg előzetes hozzájárulását az adatok kezeléséhez.
 • Adatkezelő a hozzájáruló nyilatkozatokat papír alapon vagy elektronikus úton letárolja és kezeli későbbi visszakereshetőség és bizonyíthatóság okán. A hozzájáruló nyilatkozatokat zártan kezeli az Adatkezelő.

5.1.5.  Honlapra (hello.enbudapestem.hu) történő regisztráció

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy honlapjára regisztráljanak, megkönnyítve a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételének folyamatát. A regisztráció önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelés célja: az érintett adatinak rögzítése, jogosultságainak, kedvezményeinek, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a szolgáltatások igénybevételének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő honlapjára önkéntesen, személyes adatainak megadásával regisztrál.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

A kezelt adatok köre és célja:

e-mail cím kapcsolattartás/belépéshez szükséges információ az e-mail címre kerül továbbításra, így azonosítást is szolgálja
jelszó azonosítás/későbbi belépéshez szükséges
hírlevélre feliratkozás jelzése hírlevél küldéshez kerül felhasználásra
ÁSZF elfogadásának jelzése ÁSZF kötelező erejének kikényszeríthetősége során kerül felhasználásra.
Adatkezelési tájékoztató, Adatvédelmi Szabályzat elfogadásának jelzése Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat továbbá az ÁSZF kötelező erejének kikényszeríthetősége során kerül felhasználásra.

A honlapra történő regisztráció és az adatok feldolgozását az ezzel a feladattal megbízott, Adatfeldolgozó teszi meg az Adatkezelő nevében és javára, vonatkozó szerződés alapján.

Adatfeldolgozó Neve: Art-Gym Kft.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: azonosítás, kapcsolattartás
Székhely: 1171 Budapest, Rákoskert sugárút 5.
Email:  
Adatfeldolgozás helye (cím v. webcím): BIX, Victor Hugo utca 18-22, Budapest.
Adatfeldolgozási technológia: informatikai rendszerrel

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

5.1.6.  Honlapon történő bejelentkezés

Felhasználó a regisztrációt követően, Ajánlatkérő honlapján bejelentkezhet. A bejelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelés célja: a honlapra bejelentkező érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, korábban megadott adatainak – szükség szerinti – módosítása, webshop-ban történő vásárlás lehetővé tétele, valamint kapcsolattartás.

Az érintettek köre: Miden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára korábban regisztrált, és oda önkéntesen, személyes adatainak megadásával belép.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

A kezelt adatok köre és célja:

e-mail cím azonosítás bejelentkezéshez
jelszó azonosítás bejelentkezéshez

vagy

Facebook felhasználónév és azonosítás bejelentkezéshez
jelszó azonosítás bejelentkezéshez

vagy

Google+ felhasználónév és azonosítás bejelentkezéshez
Google+ belépési jelszó azonosítás bejelentkezéshez

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

5.1.7.  Szolgáltatás igénybevétele kapcsán az ügyfél és vásárlói adatok kezelése

Adatkezelő honlapján, vagy telefonos ügyfélszolgálatán keresztül lehetőséget biztosít vásárlói számára vásárlói kosár összeállítására, szolgáltatások (Budapest Card) megrendelésére, az áruk és szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, valamint Adatkezelő jogos érdeke, mert az adatkezelés a vásárlói megrendelés/szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], a Számv. tv.169. § (2) bekezdése.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve egy jogi személy – társaság, szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe veszi, példálózó felsorolással élve, Adatkezelő honlapján keresztül szolgáltatás(oka)t és/vagy más árucikke(ke)t rendel.

A kezelt adatok köre és felhasználásának célja:

Kezelt adatok köre honlapon történő regisztáció esetén adat felhasználásának célja
vezetéknév, keresztnév, felhasználónév a honlapon azonosítás
Születési idő (év, hónap, nap), életkor (korcsoport) azonosítás vásárlás/szolgáltatás teljesítése – Budapest Card és Hello Budapest kártya esetén
e-mail cím kapcsolattartás
Telefonszám kapcsolattartás vásárlás során
Számlázási adatok (számlázási név, cím, adószám) számla készítése
Facebook-on használt email cím amennyiben a regisztrációhoz/belépéshez a felhasználó a Facebook belépési lehetőséget használja) azonosítás
Vásárló Facebook-on kitöltött adatlapjának nyilvános, és ismerősök számára elérhető adatai statisztikák
Google szolgáltatás során használt email cím amennyiben a regisztrációhoz/belépéshez a felhasználó a Google+ belépési lehetőséget használja) azonosítás
Vásárló Google fiókjának kitöltött adatlapjának nyilvánosan elérhető adatai statisztikák
Vásárolt termékek megnevezése, darabszáma vásárlás/szolgáltatás teljesítése vásárlási szokások statisztikai elemzése, profil alkotás
Bankkártya adatok fizetés
Általános Szerződési Feltételek elfogadásának igazolása szerződés/megrendelés/vásárlás kötelező tartalmi eleme

Az adatok kezelésének célja: Adatkezelő szolgáltatásán (honlap) keresztül történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, vásárlók célzottabb kiszolgálása.

Bankkártyás fizetés esetén a bankkártya és a bankkártyával történő fizetési tranzakció adatait a Global Payments Europe, s.r.o. (V Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Prague 10, Czech Republic, company ID No.: 27088936, DIČ: CZ27088936) kezeli

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

 • Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül igénybe veszi Adatkezelő szolgáltatását, példálózó felsorolással élve Budapest Card terméket és/vagy más áru(ka)t rendel Adatkezelőtől.
 • Adatkezelő a rendelés alapján az Általános Szerződési Feltételei mentén szolgáltat.
 • A vásárlási folyamat során a vásárlói szokások elemzése is megtörténik, ezáltal a vásárlási szokások elemzésre kerülnek. A vásárlási szokások elemzése során alkalmazott logika: az érintett által megadott személyes adatok, a földrajzi lokáció, külső tényezők (pl. időjárás, napszak) valamint a megvalósított felhasználói aktivítás adatai kerülnek felhasználásra.

Adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán történik.

A profilalkotás érintettre gyakorolt hatása: az egyes felhasználók részére eltérő, személyre szóló, hozzájárulás esetén marketing tartalmú üzenetek megjeleníthetősége.

Érintett a GDPR 22. cikk (3) bekezdése alapján kérhet emberi beavatkozást az adatkezelő részéről; kifejezheti álláspontját; kifogást nyújthat be a döntéssel szemben.

Adattovábbítások:

 • Bankkártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja a Global Payments Europe, s.r.o. (V Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Prague 10, Czech Republic, company ID No.: 27088936, DIČ: CZ27088936) felé.
 • Vásárolt termékek átvétele kapcsán Adatkezelő telephelyei, valamint szerződéses szállító partnerei felé. A lehetséges átvételi pontok és szerződéses partnerek listája a termékek vásárlása során megtekinthetők, illetve kötelezően kiválasztásra kerülnek Adatkezelő honlapján.

Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

5.1.8.  Bankkártyával történő fizetés során történő adatkezelés

Adatkezelő nem kezel a fizetéssel kapcsolatos adatokat, a fizetéshez a Global Payments Europe, s.r.o GP webpay – 3D Secure fizetési portál szolgáltatást veszi igénybe, mely során a bankkártya és a fizetési tranzakció adatai nem az Adatkezelő informatikai rendszerében tárolódnak.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés önkéntes hozzájárulása, továbbá az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja]

Az Érintettek köre: minden természetes személy, aki az Adatkezelőnél megrendelést adott le, és bankkártyás fizetéssel teljesíti a megrendelés ellenértékét.

A kezelt adatok köre: A termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás, mint adatkezelési cél megvalósulásával összefüggésben lebonyolított vásárlásokkal kapcsolatos adatok a Global Payments Europe, s.r.o GP webpay – 3D Secure fizetési portál bankkártya elfogadói hálózatán keresztül, a tranzakció pénzügyi lebonyolítása, a tranzakció biztonság és a tranzakciók nyomon követése céljából kerülnek továbbításra. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, fizetési tranzakcióval kapcsolatos adatok. Az online fizetés céljából kezelt személyes adatok: bankkártyaadatok*. A fizetéssel kapcsolatos adatokat Adatkezelő nem tárolja, az közvetlen kerül megadásra a fizetéshez, melyhez csak a Global Payments Europe, s.r.o fér hozzá.

Amennyiben a *-gal megjelölt adatok közlése elmarad, úgy az Adatkezelő, és az Érintett között nem jön létre szerződéses jogviszony, mivel az adatkezelők nem tudják a fizetést lebonyolítani.

Az adatkezelés célja: a megrendelés kifizetése.

Az adatkezelés időtartama: a szolgáltatás teljesítését követő 8 év.

Az adatkezelési folyamat: a Megrendelő Adatkezelő honlapján rögzíti megrendelését, és a megrendelés kifizetéséhez szükséges adatokat.

Az adatkezelés módja: elektronikusan

Az adatok forrása: az érintettől közvetlenül

Adatfeldolgozó igénybevétele: az online fizetéshez az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe: Global Payments Europe, s.r.o. (V Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Prague 10, Czech Republic, company ID No.: 27088936, DIČ: CZ27088936)

5.2.Marketing és piackutatás célú adatkezelési tevékenységek

5.2.1.  Hírlevél küldése

Érintett a honlapon, vagy a szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más módon a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre.

Az adatkezelés jogalapja: a hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

A kezelt adatok köre és célja:

név azonosítás
e-mail cím hírlevél kiküldése

Az adatkezelés célja: A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.

Adatfeldolgozó igénybevétele: Adatkezelő a Hírlevél küldéssel kapcsolatos személyes adatok feldolgozásához Adatfeldolgozót vesz igénybe:

Adatfeldolgozó neve: The Rocket Science Group LLC. (Mailchimp)
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Hírlevél kiküldése, hírlevél feliratkozók adatbázisának tárolása, kezelése
Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
Adatfeldolgozási technológia: informatikai rendszerrel
Adatkezelési tájékoztató elérhetősége https://mailchimp.com/legal/privacy/
Adatfeldolgozó Neve: SG NEXT Consultancy Kft.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: azonosítás, kapcsolattartás
Székhely: 1171 Budapest, Rákoskert sugárút 5.
Email:  
Adatfeldolgozás helye (cím v. webcím): BIX, Victor Hugo utca 18-22, Budapest.
Adatfeldolgozási technológia: informatikai rendszerrel

Hírlevél kiküldését az ezzel a feladattal megbízott, a fent meghatározott adatfeldolgozó teszi meg az Adatkezelő nevében és javára, vonatkozó szerződés alapján.

Az adatkezelési folyamat:

 • Adatkezelő honlapján lehetőséget biztosít érintettnek, hogy az általa kiküldött hírlevelekre az érintett email címének megadásával, valamint az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak megismerésének igazolásával feliratkozzon.
 • A közösségi oldalakon, különösen Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat. A közösségi oldalak hírfolyamairól, le- és feliratkozásokról, az adott közösségi oldal adatkezeléséről a közösségi oldalon tájékozódhat.

Az adatkezelés módja: informatikai rendszerrel, elektronikusan történik.

Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az info@budapestbrand.hu vagy a hirlevel@budapestbrand.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján. Az érintett postai úton a Budapest Brand Nonprofit Zrt. Marketing osztályának címezve a 1052 Budapest, Városház utca 9-11. címre küldött levél útján iratkozhat le a hírlevélről.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy ha érintett további hozzájárulást nem ad.

Az Adatkezelő, és az Adatkezelő adatfeldolgozója kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról.

Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az Adatkezelő törli az adatállományból.

Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát vezet.

5.2.2.  Nyereményjáték szervezése

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával nyereményjátékon vegyenek részt az adott nyereményjátékra vonatkozó szabályok alapján. Az aktuális nyereményjáték(ok) és a vonatkozó játékszabály(ok), feltételek Adatkezelő honlapján, vagy az adott nyereményjáték honlapján, vagy helyszínén érhetőek el.

Az adatkezelés jogalapja: a nyereményjátékban történő részvétel önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden 16 életévét betöltött természetes személy, aki az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékon adatinak megadásával részt kíván venni.

A kezelt adatok köre és céljai:

név azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím kapcsolattartás
Lakcím kapcsolattartás

Az adatkezelés célja az érintettek azonosítása a sorsolás során, valamint a kapcsolattartás.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

 • Az érintett – a nyereményjáték szabályai szerint – adatainak megadásával jelentkezhet a nyereményjátékra.
 • Adatkezelő a nyereményjáték szabályai szerint elektronikusan és/vagy papír alapon rögzíti az adatokat és végrehajtja a sorsolást.
 • Adatkezelő a nyerteseket a megadott elérhetőségeiken kiértesíti.
 • Adatkezelő az adott játékszabály szerint, a nyertesek neveit a honlapján elérhetővé teheti más érintettek, valamint harmadik személyek számára, ezért felhívja az érintettek figyelmét, hogy ennek tudatában mérlegeljék a nyereményjátékon történő részvétel lehetőségét.
 • Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy megadott elérhetőségein keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy őt a nyereményjáték esetleges ellehetetlenüléséről tájékoztassa, vagy a nyeremény átvételét pontosítsa, érintett esetleges panaszát megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos egyéb lépéseket tegyen.

Adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.

5.3.Kérdőív kitöltés, visszajelzés, elégedettség mérés, piackutatás

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával elégedettségi, piackutatás célú, vagy más, például nyereményjátékhoz kapcsolódó kérdőívet töltsenek ki, melyen visszajelzést adnak.

Az adatkezelés jogalapja: a kérdőívek kitöltése önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: minden 16 életévét betöltött természetes személy, aki az Adatkezelő által megküldött, vagy Adatkezelő honlapján megjelentetett kérdőív kitöltésében adatainak megadásával részt kíván venni.

A kezelt adatok köre és céljai:

név azonosítás
e-mail cím kapcsolattartás

Az adatkezelés célja az érintettek azonosítása a kérdőívet kitöltők között rendezett sorsolás során, valamint a kapcsolattartás.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

 • Az érintett – email címének megadásával tölti ki a kérdőívet, így az email címének megadásával jelentkezik a kérdőívhez kapcsolt nyereményjátékra.
 • Adatkezelő elektronikusan és/vagy papír alapon rögzíti az adatokat.
 • Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy megadott elérhetőségein keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen.

Adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év, egyéb esetekben 2 év.

Az adatkezelés módja: informatikai rendszerrel, elektronikusan történik.

Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

5.4.Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing

Adatkezelő elérhető az alábbi közösségi oldalakon:

Facebook-on:

https://www.facebook.com/visitbudapest/

https://www.facebook.com/latogass.budapestre/ https://www.facebook.com/budapestchristmasfair/

https://www.facebook.com/budapestspringfair/ https://www.facebook.com/budapesti.fesztivalkozpont/

Instagramon:

https://www.instagram.com/budapest_official/

Twitteren:

https://twitter.com/visitbudapest?lang=en

LinkedInen:

https://www.linkedin.com/company/budapest-festival-and-tourism-centre-ltd/

A közösségi oldalak, azon belül is különösen a fenti elérhetőségek használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelés célja: a közösségi portálokon történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja Adatkezelő honlapján található tartalmak, új hírek közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.

Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

Kezelt adatok köre és célja:

érintett publikus neve azonosítás
publikus fotója azonosítás
publikus e-mail címe kapcsolattartás
érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete kapcsolattartás, válaszadás alapja
érintett általi értékelés, vagy más művelet eredménye minőségjavítás, vagy egyéb művelet célja

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

 • Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.
 • Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.
 • Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi.
 • Adatkezelő közösségi oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a közösségi oldalait összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal az adott közösségi portálok szabályai szerint, így az adott közösségi oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.
 • Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a www.facebook.com címen kaphat.

6.   Informatikai jellegű adatkezelések

6.1.hello.enbudapestem.hu honlap szerverek naplózása

Adatkezelő honlapjának biztonságos és üzemfolytonos működtetése céljából felhasználói adatokat rögzít, melyek elemzésével az adott felhasználó azonosíthatóvá válhat.

A honlap böngészése felhasználói regisztráció, vagy vásárlás lebonyolítása nélkül az érintett azonosítására közvetlenül alkalmas adatokat nem rögzít.

Az adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdeke. [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja], illetve a 2001. évi CVIII. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

Az Érintettek köre: Azon érintettek, akik Adatkezelő hello.enbudapestem.hu címen elérhető honlapját böngészik.

A kezelt adatok köre és céljai:

IP cím, operációs rendszer és internet böngésző adatai, honlap meglátogatásának ideje, honlapon eltöltött időtartam. informatikai üzemeltetés biztosítása, szolgáltatásnyújtás

Az adatkezelés célja: Adatkezelő honlapjának biztonságos és üzemfolytonos működtetése

Az adatkezelés időtartama: egy év

Az adatkezelés módja: informatikai rendszerrel, elektronikusan, automatizáltan történik.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán nem történik.

Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Adatfeldolgozó Neve: SG NEXT Consultancy Kft.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: azonosítás, kapcsolattartás
Székhely: 1171 Budapest, Rákoskert sugárút 5.
Email:  
Adatfeldolgozás helye (cím v. webcím): BIX, Victor Hugo utca 18-22, Budapest.
Adatfeldolgozási technológia: informatikai rendszerrel

6.2.Sütik (cookie-k) kezelése

A sütik kezelésére Adatkezelő süti tájékoztatójában foglaltak az irányadók.

7.   Kik kezelik az Ön adatait?

Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.

8.   Kiknek továbbítjuk / fedjük fel ezeket az adatokat, azaz ad-e át, továbbít-e adatot az Adatkezelő más részére?

Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt az alábbiakban meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.

Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait Partnerei számára akkor továbbíthatja, ha ha az adatkezelés jogalapja tisztázott (pl. érintett előzetesen és önkéntesen hozzájárult) ÉS az adat az adatkezeléshez szükséges.

Adatkezelő adatfeldolgozó partnereit az egyes adatkezelési tevékenységek leírása során tüntettük fel.

9.   Adatvédelem

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.

Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
 • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

10.Az Ön adatvédelemmel kapcsolatos jogai?

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.

Ön bármikor jogosult:

 • tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről,
 • kérni személyes adatai helyesbítését,
 • kérni személyes adatai kezelésének korlátozását (visszavonni hozzájárulását egyes adatkezelésekhez vagy az igényelt kapcsolattartási formát megváltoztatni),
 • kérni személyes adatai törlését (teljes egészében visszavonni adatkezelési hozzájárulását),

Jogai gyakorlásához forduljon Társaságunk adatvédelmi kapcsolattartójához.

Ön tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. Társaságunk a megkeresésére 30 napon belül, írásban válaszol.

Ön bármikor korlátozás nélkül írásban részben vagy egészében visszavonhatja a már megadott adatkezelési hozzájárulását, indoklás nélkül. Társaságunk a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítését követően 15 munkanapon belül gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából a visszavonással érintett személyes adatokat. Ez alól kivételt képeznek azok a személyes adatok, amelyeket a fentiek szerint Társaságunk a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából kezel.

11. Panaszkezelés

Ön bármikor panasszal élhet az adatkezeléssel kapcsolatban Társaságunk adatvédelmi kapcsolattartójánál. Társaságunk adatvédelmi kapcsolattartójának elérhetőségeit jelen Tájékoztató 1. Az adatkezelő meghatározása és elérhetőségei pontjában találja. Az adatvédelmi kapcsolattartó a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja a hozzá érkezett panaszokat, szükség szerint intézkedik, és a kivizsgálás eredményéről és megtett intézkedésekről Önt.

Bár Társaságunk mindent megtesz adatainak megfelelő kezelése érdekében, de amennyiben Ön nem ért egyet Társaságunk vizsgálatának eredményével, intézkedésével, vagy egyébként úgy véli, hogy személyes adatainak kezelésével összefüggésben jogsérelem éri, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11..; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; web: http://naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat (ideértve az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszéket).

Javasoljuk, hogy panaszát vagy megkeresését közvetlenül Társaságunkhoz küldje el, elérhetőségeink valamelyikén, hogy az esetleges problémát mihamarabb orvosolhassa.

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. Levélcím: 1525. Pf. 75. Tel: (06 1) 457 7100 Fax: (06 1) 356 5520, E-mail: info@nmhh.hu) fordulhat.

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

12.Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok

Az adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó hatályos hazai és Európai Uniós jogszabályokkal és rendelkezésekkel, ideértve, de nem kizárólagosan az alábbi jogszabályokat:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység egyes korlátairól (Grt.)
 • 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.)
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)

13.Egyéb rendelkezések

Adatkezelő jelen tájékoztatóban azon adatkezelési folyamatokat mutatta be, amelyek a honlapja használata során történő kapcsolatfelvételre, szolgáltatás igénybevételére jellemzőek. Adatkezelő ezen felül is kezel személyes adatokat, munkaviszony létesítéséhez, munkáltatáshoz, partneri kapcsolatok létesítéséhez, valamint egyéb ügyfélkapcsolati célokból.

Amennyiben Ön munkavállalónk, vagy nyitott pozícióra jelentkezik, vagy egyéb célból szeretné megismerni cégünk teljes adatkezelési tevékenységét, kérjük, hogy az I. pontban megjelölt elérhetőségeinken vegyék fel velünk a kapcsolatot.

A Tájékoztatóban nem meghatározott adatkezelésekről az adott adatkezelés során a személyes adat felvételét megelőzően ad Társaságunk tájékoztatást.

Jogszabályi felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik Adatkezelőt. Ilyen esetben Adatkezelő – amennyiben az adatot igénylő a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.